הזה דומעה תא האור התא םא
Apache טנרטניאה תרש לש הנקתההש רמוא הז
!!!החלצהב הרבע
ךלש םיצבקה תא ףיסוהל לוכי התא וישכע
.הזה ףדה תא ףילחהלו תאזה הציחמל


?תיפיצש רתאה םוקמב תאז האור


הזה רתאה לע יארחאה יכ ,ןאכ אצמנ הזה דומעה
.הזה טנרטניאה תרש לש היצרוגיפנוקה תא הניש
.תולאש םע תרשה יארחא םע רשק רוציל אנ
תא הרצי רשא Apache Software Foundation
תרשה תקוזחת לע תיארחא הניא ,הזה תרשה תנכות
היצרוגיפנוק תויעב ןורתפב עייסל הלוכי הניאו .ןהשלכךותב םיעצמנ היצטנמוקודה יכמסמ .תרשה תנכות תליבח


דומעה תיתחתב אצמנה למסב שמתשהל יאשר התא
.Apache י''ע לעפומש תרשה לע קר !!!Apache-ב שומישה לע הדות